Thông báo Hội thảo khởi động Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN Hội thảo “Lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”, ngày 01/12/2017 Hội thảo "Điều chỉnh chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam", ngày 30/11/2017. Hội thảo: "Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư công: trường hợp ngành giao thông", ngày 30/11/2017 Sinh hoạt chuyên “Cải cách thể chế kinh tế để phát triển và hội nhập: Nỗ lực của Chính phủ, kết quả và những giải pháp tiếp theo”, ngày 24/11/2017 Hội thảo ''Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng xanh", ngày 29/11/2017 Thông báo Hội thảo: "Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư công: trường hợp ngành giao thông" Hội thảo “Liên kết trong phát triển ngành công nghiệp diện tử ở Việt Nam", ngày 28/11/2017 Thông báo Hội thảo “Lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”