Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức trưng bày “CIEM - 40 năm qua những trang sách” chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Hội thảo “Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam” (30/11/2018) Hội thảo "Phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới: Yêu cầu và bước đi của Việt Nam" (28/11/2018) Thông báo Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam” (30/11/2018) Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam” (27/11/2018) Tọa đàm “Mô hình kinh doanh bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam” (26/11/2018) Thông báo Hội thảo "Phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới: Yêu cầu và bước đi của Việt Nam" (28/11/2018) Hội thảo "Quyền và lợi ích của hộ nông dân trong tích tụ và tập trung ruộng đất" (22/11/2018) Thông báo Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam” (27/11/2018) Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 và Các ngành công nghệ mới của Việt Nam” (21/11/2018)