Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – Năm 2018 (Khóa 14) Thông báo Hội thảo “Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại DNNN” (19/07/2018) Chi bộ ban Thể chế kinh tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (10/07/2018) Hội thảo “Cải cách độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới” (06/07/2018) Lễ công bố và trao Quyết định tái bổ nhiệm Lãnh đạo, quản lý cấp ban Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (05/07/2018) Thông báo Hội thảo “Cải cách độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới” (06/07/2018) Hội thảo tham vấn “Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” (04/07/2018) Thông báo Hội thảo tham vấn “Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” (04/07/2018) Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá của Việt Nam” (29/06/2018) Hội thảo “Quốc gia số: Các đòn bẩy chính sách cho đầu tư và tăng trưởng” (29/06/2018)