Tư vấn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TƯ VẤN CỦA CIEM

 

Theo Quyết định 42/2018/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương  ngoài chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước còn thực hiện các hoạt động tư vấn và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực sau:

Một là, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Hai là, đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế kinh tế; hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và những vấn đề quản lý kinh tế liên ngành khác.

Ba là, đánh giá triển khai thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế; đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý kinh tế mới.

Bốn là, lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam./.