Ban nghiên cứu tổng hợp

Điện thoại: +84 - 08043684

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế.
  2. Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô và dự báo kinh tế vĩ mô.
  3. Nghiên cứu chính sách thương mại.
  4. Nghiên cứu chính sách phát triển thị trường tài chính và hệ thống tài chính.
  5. Nghiên cứu vềđổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; hoàn thiện thể chế kinh tế.
  1. Nghiên cứu về vùng, phát triển vùng và các khu kinh tế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
  2. Nghiên cứu về bộ máy tổ chức nhà nước và phân cấp quản lý kinh tế.
  3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Nguyễn Anh Dương
      Email: aduong@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: TS. Trần Thị Thu Hương

Phó trưởng ban: Ths. Đinh Thị Thu Hằng

- Ths. Lê Mai Anh

- Ths. Phạm Thiên Hoàng


- CN Đỗ Lê Mai

- Ths. Trần Bình Minh


- CN Lê Phương Nam

- Ths Lê Minh Ngọc

- Ths. Nguyễn Hải Thanh

- Ths. Đỗ Thị Nhân Thiên