Tư vấn

THÔNG BÁO VỀ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO

Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo (MCTC) thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) được thành lập năm 1994. Ngày 22 tháng 4 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 397/QĐ-BKH bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ khác, MCTC được giao tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới, rất nhiều cơ hội được mở ra cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp. MCTC hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp cận cơ hội kinh doanh và biến những cơ hội đó thành kết quả cụ thể. Tư tưởng và phương châm của MCTC là áp dụng kinh tế học một cách sáng tạo và linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp phải đối đầu nhằm trợ lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh, cạnh tranh và phát triển. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam cùng với mạng lưới cộng tác viên rộng lớn, chúng tôi sẽ giúp các bạn kinh doanh thành công.

19/03/2012