Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học
 
Chức năng, nhiệm vụ:
 

Hội đồng khoa học của Viện là tổ chức tư vấn giúp Viện trưởng trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Viện. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và phát biểu với Viện trưởng về:

1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;

2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước;

3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở;

4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;

5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.


 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2017-2020
 

Chủ tịch Hội đồng:  PGS.TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng 

Phó chủ tịch Hội đồng: TS. Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng ban – Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực

Thư ký Hội đồng: TS. Trần Thị Thu Hương, Phó trưởng ban - Ban Nghiên cứu kinh tế tổng hợp

Các thành viên Hội đồng:

                                              ThS. Nguyễn Anh Dương                   

                                              TS. Lưu Minh Đức                              

ThS. Lưu Đức Khải                                           

TS. Nguyễn Thị Luyến                      

PGS.TS. Trần Công Sách                                       

ThS. Nguyễn Minh Thảo                  

ThS. Phạm Đức Trung                      

 TS. Hồ Công Hòa 

TS. Nguyễn Hữu Thọ                       

    

Hội nghị cán bộ nghiên cứu nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

 


Mời Hội thảo "Động lực cho kinh tế Việt Nam: Góc nhìn và triển vọng

Trong khuôn khổ Chương trình "Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Động lực cho kinh tế Việt Nam: Góc nhìn và triển vọng". Nội dung hội thảo tập trung vào diễn biến kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2019, và những động lực cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

28/10/2019