Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 87, tháng 3+4/2018

02/04/2018 - 20860 lượt xem

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

ĐINH XUÂN NGHIÊM

Ảnh hưởng của các nhân tố đến quản lý nhà nước đối với công ty lâm nghiệp nhà nước ở Việt Nam

LÊ CHÍ CÔNG, LÊ CÔNG HOA

Hiệu quả ứng dụng marketing online của các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hòa: Hiện trạng và giải pháp

LÊ HOÀNG VINH, NGUYỄN THỊ TỐ LOAN, NGUYỄN THẾ PHƯỚC

Ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 

Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại 

LÊ THỊ XUÂN QUỲNH, TRẦN TOÀN THẮNG 

Thực trạng đời sống kinh tế của hộ gia đình người Hoa ở Việt Nam sau năm 2000

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

ĐỖ XUÂN LUẬN, ĐỖ THỊ VÂN HƯỜNG, TRẦN ĐẶNG VIỆT

Phân tích rào cản tiếp cận tín dụng trong phát triển nông lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

LÊ NỮ MINH PHƯƠNG 

Các nhân tố thu hút đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

NGUYỄN QUYẾT 

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh

 

 

TÓM TẮT

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Đinh Xuân Nghiêm.Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Ngày nhận: 28/12/2017

Ngày nhận bản sửa: 01/02/2018

Ngày duyệt đăng: 15/02/2018

Tóm tắt

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt như hiện nay, vai trò của quản lý nhà nước (QLNN) đối với doanh nghiệp nói chung và đối với các công ty lâm nghiệp nhà nước (LNNN) nói riêng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Thực tế, kết quả QLNN đối với Công ty LNNN hiện nay là thấp, chưa thực sự hỗ trợ và thúc đầy hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và bảo vệ và phát triển biền vững (BV&PTBV) rừng của các Công ty LNNN. Đâu là các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân đó đến QLNN đối với các Công ty LNNN hiện nay? Để trả lời câu hỏi này, bài viết sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến QLNN đối với Công ty LNNN, từ đó gợi ý một số giải pháp nâng cao kết quả QLNN đối với Công ty LNNN ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Từ khóa: quản lý nhà nước, công ty LNNN, yếu tố ảnh hưởng quản lý nhà nước.

 

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MARKETING ONLINE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
DU LỊCH TẠI KHÁNH HÒA: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS. Lê Chí Công, Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS., Lê Công Hoa,  Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

Ngày nhận: 19/12/2017                              

Ngày nhận bản sửa: 25/01/2018

Ngày duyệt đăng: 26/02/2018

Tóm tắt           

Nghiên cứu này dựa trên nền tảng lý thuyết Marketing online (MO) và hiệu quả ứng dụng nó để đánh giá thực trạng áp dụng MO tại 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Khánh Hòa được khảo sát. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hòa đã nhận thức được vai trò và hiệu quả của MO trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc áp dụng tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập do thiếu chiến lược thực hiện, hạn chế về nguồn vốn đầu tư, chất lượng nhân sự triển khai và việc nắm bắt các công cụ MO mới như: website, email marketing, tối đa hóa công cụ tìm kiếm như google adwords... cũng như hạ tầng thông tin còn yếu. Trên cơ sở thực trạng ứng dụng MO tại các doanh nghiệp, bài báo trình bày năm giải pháp cơ bản đó là: (i) hoàn thiện chiến lược MO; (ii) xây dựng các sản phẩm du lịch ấn tượng, mới lạ; (iii) huy động nguồn lực thực thi MO; (iv) thực thi hiệu quả công cụ MO; và (v) phát triển hạ tầng thông tin.

Từ khóa: MO, hiệu quả, du lịch, Khánh Hòa.

 

ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
NIÊM YẾT TRÊN HOSE

TS. Lê Hoàng Vinh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Nguyễn Thị Tố Loan, Agribank Nam Lâm Đồng

ThS. Nguyễn Thế Phước, Agribank Lộc An.

 

Ngày nhận: 01/11/2017

Ngày nhận bản sửa: 30/12/2017

Ngày duyệt đăng: 02/03/2018

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của dòng tiền hoạt động đến giá trị doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu là 119 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2013 - 2016, dữ liệu được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy cho thấy dòng tiền hoạt động có tác động ngược chiều đến giá trị doanh nghiệp và ngoài ra, giá trị doanh nghiệp còn được giải thích bởi tác động cùng chiều của quy mô doanh nghiệp và trái chiều của mức độ sử

dụng nợ.

Từ khóa: giá trị doanh nghiệp, dòng tiền hoạt động, cơ cấu vốn, quy mô doanh nghiệp.

 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Vinh

Ngày nhận: 20/12/2017

Ngày nhận bản sửa: 05/02/2018

Ngày duyệt đăng: 05/03/2018

Tóm tắt

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An đã nêu rõ phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, chất lượng và bền vững. Tuy nhiên, nông nghiệp Nghệ An chủ yếu phát triển theo chiều rộng và dựa trên nền tảng của kinh tế hộ, quy mô nhỏ, phân tán, chưa xây dựng được nền tảng của một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Bài viết nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong giai đoạn tới.

Từ khóa: phát triển nông nghiệp, nông nghiệp Nghệ An, hiện đại.

 

 

THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM SAU NĂM 2000

Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc Đề tài cấp Bộ của Ủy ban dân tộc về tình hình kinh tế xã hội của người Hoa ở Việt Nam, do TS. Phạm Sỹ Thành, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm (2016).

ThS., Lê Thị Xuân Quỳnh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

TS., Trần Toàn Thắng, Trung tâm thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia.

 

Ngày nhận: 15/06/2017

Ngày nhận bản sửa: 25/02/2018

Ngày duyệt đăng: 08/03/2018

Tóm tắt

Bài viết phân tích thực trạng đời sống kinh tế của các hộ gia đình người Hoa tại Việt Nam từ 2000 đến nay nhằm đánh giá khả năng tham gia vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam của người Hoa. Kết quả của nghiên cứu cho thấy người Hoa là một trong nhóm các dân tộc thiểu số có sự phát triển đời sống kinh tế tốt nhất so với các dân tộc khác. Các hộ gia đình người Hoa đã đầu tư mạnh vào giáo dục, đào tạo cho con em, đặc biệt là về kinh doanh và phát triển quan hệ kinh tế. Họ có tiềm năng kinh tế, có thế mạnh nổi trội trong các hoạt động kinh doanh, thương mại và có quan hệ kinh tế chặt chẽ với thân nhân, bè bạn ở Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và nhiều nước khác trên thế giới.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào nghèo, sống ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đất nước. Dân tộc Hoa ở Việt Nam là một dân tộc thiểu số cũng bình đẳng và có các quyền như các dân tộc khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam trong giai đoạn mới cần tính đến các đặc thù của dân tộc Hoa để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng này đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước.

Từ khóa: người Hoa, dân tộc thiểu số.

 

PHÂN TÍCH RÀO CẢN TIẾP CẬN TÍN DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP QUY MÔ HỘ TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

TS., Đỗ Xuân Luận, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

KS., Đỗ Thị Vân Hường, Uỷ ban nhân nhân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

ThS., Trần Đặng Việt, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Nghiệp miền núi phía Bắc.

Ngày nhận: 01/12/2017

Ngày nhận bản sửa: 15/01/2018

Ngày duyệt đăng: 06/03/2018

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng của các nông hộ sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng logit với số liệu từ điều tra 215 hộ thực hiện năm 2017 trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các hộ vay vốn từ cả nguồn chính thức và phi chính thức, trong đó nguồn chính thức từ Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội giữ vai trò chủ đạo. Trong số 215 hộ được khảo sát, 108 hộ tương ứng 50,23% tổng số hộ có tham gia vay vốn. Những hộ không vay thực tế có nhu cầu nhưng khó tiếp cận vốn do nhiều lý do khác nhau. Nghiên cứu cũng chỉ ra số nhân khẩu, tài sản thế chấp dưới dạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tổng diện tích đất canh tác và quy mô chăn nuôi là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ.

Từ khóa: nông - lâm kết hợp, Phù Ninh, Phú Thọ, tín dụng, rào cản.

 

CÁC NHÂN TỐ THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS., Lê Nữ Minh Phương, Trường Đại học Kinh tế Huế.

Ngày nhận: 01/11/2017

Ngày nhận bản sửa: 22/12/2017

Ngày duyệt đăng: 01/03/2018

Tóm tắt

Thu hút đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chưa tương xứng với hệ thống cơ sở hạ tầng, quy mô và điều kiện của các khu công nghiệp có được. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 179 doanh nghiệp về các nhân tố thu hút đầu tư và sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (EFA), kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha và hồi quy OLS. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư quan tâm trước tiên là thị trường, tiếp đó là các khoản chi phí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó là môi trường kinh doanh và thủ tục pháp lý mà địa phương có được và cuối cùng doanh nghiệp quan tâm là yếu tố tài nguyên thiên nhiên. Những nhân tố khác như hỗ trợ kinh doanh, chính sách hỗ trợ tài chính của chính quyền địa phương, hệ thống điện nước, giao thông liên lạc, lao động và an sinh xã hội cũng cấu thành nên sự thành công của môi trường đầu tư nhưng mức độ ý nghĩa thấp và vai trò tác động yếu.

Từ khóa: môi trường đầu tư, nhân tố thu hút đầu tư, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NCS. ThS., Nguyễn Quyết, Trường Đại học Tài Chính Marketing.

 

Ngày nhận: 02/10/2017

Ngày nhận bản sửa: 29/11/2017

Ngày duyệt đăng: 11/12/2017

Tóm tắt

Mục đích của của bài viết này là xem xét những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) của các ngân hàng thương mại tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ảnh hưởng như thế nào tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu này tiếp cận dựa trên lý thuyết các bên liên quan và mô hình CSR của Carroll (1991) bao gồm: trách nhiệm từ thiện, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy trách nhiệm từ thiện có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý không có ý nghĩa.

Từ khóa: TP.HCM, các bên liên quan, CSR, ngân hàng, sự hài lòng và lòng trung thành.

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất