Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 90, tháng 9+10/2018

17/10/2018 - 15767 lượt xem

Số 90 (Tháng 9+10/2018)

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

HUỲNH THỊ MINH CHÂU

 

Thành quả đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội – Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

3

NGUYỄN BÁ HUÂN, NGUYỄN THÙY DUNG

 

Hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân tỉnh Phú Thọ: thực trạng và giải pháp

12

ĐOÀN NGỌC PHÚC

 

Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết ở Việt Nam

26

 

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

TRẦN THỊ GIANG, PHAN THỊ MỸ DUYÊN, NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

 

Thực trạng công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

36

NGUYỄN ĐỨC TUYẾN

 

Sự phát triển của phụ nữ làng nghề truyền thống

46

 

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

LÊ THÀNH Ý

 

Quyền sử dụng đất, nhân tố cơ bản chi phối thị trường đất nông nghiệp trong nền kinh tế

52

ĐINH XUÂN NGHIÊM

 

Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công ty lâm nghiệp nhà nước

61

NGUYỄN HUY THỊNH

 

Đột phá số mũ trong nền kinh tế số

75

MỤC LỤC

THÀNH QUẢ ĐỘI ẢO DƯỚI GÓC NHÌN KỸ THUẬT-XÃ HỘI – MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM

Huỳnh Thị Minh Châu

Bài báo này được tiến hành qua 02 bước. (1) Tổng hợp lý thuyết để đề xuất một mô hình khái niệm về ảnh hưởng của một số tiền tố kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo. (2) Tiến hành nghiên cứu định lượng trên 204 mẫu hợp lệ với các phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích mô hình phương trình cấu trúc, thu được một mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hai nhóm tiền tố kỹ thuật-xã hội lên thành quả đội ảo với một bộ thang đo gồm 22 biến đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. Kết quả cho thấy: (i) sự sẵn sàng công nghệ ảnh hưởng tích cực lên ý định khám phá công nghệ hợp tác; (ii) hành vi học tập theo đội ảnh hưởng tích cực lên cả bộ nhớ hoạt động và thành quả đội ảo; (iii) hành vi học tập theo đội, bộ nhớ hoạt động, ý định khám phá công nghệ hợp tác đều có ảnh hưởng tích cực lên thành quả đội ảo, và các tiền tố kỹ thuật-xã hội này giải thích được 68,8% sự biến thiên của thành quả đội ảo.

Từ khóa: bộ nhớ hoạt động, đội ảo, kỹ thuật-xã hội, học tập theo đội.

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Bá Huân, Nguyễn Thùy Dung

Sản xuất chè ở Phú Thọ đãđem lại cho nông dân và cho Tỉnh nhiều lợi ích kinh tế, tuy nhiên nó vẫn còn nhiều khó khăn, chưa bền vững. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng, xác định các yếu tố ảnh hưởng, từ đóđề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu thực hiệnđiều tra ngẫu nhiên 315 nông hộ trồng chè bằng bảng hỏi, phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và xác định được 9 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ theo thứ tự quan trọng là: Vốn sản xuất; Chi phí vật tư; Liên kết tiêu thụ sản phẩm; Giống chè; Diện tích đất đai; Chi phí dịch vụ cơ giới; Kinh nghiệm sản xuất chè; Số lần tham gia tập huấn kỹ thuật; Hướng sản xuất chính của hộ. Nghiên cứu cũng đãđề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Từ khóa: hiệu quả kinh tế sản xuất chè, hộ nông dân, tỉnh Phú Thọ.

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Đoàn Ngọc Phúc

Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa, với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 217 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2007-2016. Kết quả hồi quy cho thấy, sở hữu nước ngoài có tác động tích cực hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa đo bằng ROA, ROE và Tobin’s Q, trong khi sở hữu cổ đông lớn là nhà đầu tư tư nhân trong nước chỉ có tác động đến ROE. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa đo bằng ROA, ROE.

Từ khóa: cấu trúc sở hữu, cổ phần hóa, ROA, ROE, Tobin’s Q.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẬU KIỂM SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Trần Thị Giang, Phan Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Đình Chiến

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, chuyển hoàn toàn từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp được cắt giảm đồng nghĩa với việc cán bộ đăng ký kinh doanh và các ban ngành liên quan phải tăng cường công tác hậu kiểm để kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, mặc dù công tác hậu kiểm đãđược tăng cường thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập từ phía cơ quan chức năng cũng như doanh nghiệp. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác hậu kiểm tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Từ khóa: hậu kiểm, doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, vi phạm.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Nguyễn Đức Tuyến

Sử dụng phương pháp tổng quan, bài viết cho thấy sự phát triển của phụ nữ làng nghề truyền thống từ giai đoạn phong kiến đến nay. Trải qua các giai đoạn, người phụ nữ ngày càng tham gia nhiều vào việc sản xuất của nghề truyền thống và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hộ gia đình. Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp hai làng nghề Vạn Phúc và Đa Sỹcho thấy rõ hơn sự tham gia cũng như vai trò của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế hộ của hai làng nghề nói chung và cũng cho thấy sự khác nhau đối với mỗi làng nghề cụ thể.

Từ khóa: phụ nữ trong phát triển,phụ nữ làng nghề truyền thống,kinh tế hộ.

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÂN TỐ CƠ BẢN CHI PHỐI THỊ TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

Lê Thành Ý

Phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ thể hiện nhiều bất cập, đất đai bị khai thác cạn kiệt, chi phí sản xuất cao, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Động thái mới của chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế đang thúc đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp. Theo đó, các hình thức mang tính thương mại như chuyển nhượng và cho thuê quyền sử dụng đất được xem là những giao dịch mở đầu cho việc phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam.Bài viết đề cập đến những yếu tố cơ bản cấu thành thị trường, rà soát một số chính sách đất đai liên quan đến nhu cầu thị trường và từ đóđề cập đến những khuyến nghị của các nhà nghiên cứu nhằm thu hút thêm nhiều nguồn lực kinh tế cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Từ khóa: quyền sử dụng đất, thị trường đất nông nghiệp.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY LÂM NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Đinh Xuân Nghiêm

Trong thời gian qua, sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước là một trong những trọng tâm cải cách doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam. Thực hiện vai trò quản lý nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ các công ty lâm nghiệp nhà nước chuyển đổi về tổ chức và cơ chế quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng trên thực tế, các chính sách này chưa phát huy được nhiều tác dụng, nhiều nội dung được ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tế hoặc chưa thực hiện theo quy định. Trong bối cảnh trên, Bài viết này tập trung nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các công ty lâm nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong gian đoạn tới, dưới góc độ là chủ sở hữu và cơ quan quản lý hành chính.

Từ khóa: quản lý nhà nước, công ty lâm nghiệp nhà nước.

ĐỘT PHÁ SỐ MŨ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

Nguyễn Huy Thịnh

Chúng ta đang bước vào thời kỳ của thế giới thông minh, khi mà công nghệ kết nối trở thành chủ đạo và nền kinh tế kỹ thuật số trở thành một xu hướng bùng nổ. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến 5 công nghệ đột phá sẽ làm thay đổi nền kinh tế và là yếu tố không thể bỏ qua khi các quốc gia thực hiện chiến lược xây dựng chính sách công: điện toán đám mây, chuỗi khối, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật. Qua bài viết này, tác giả hy vọng sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một cách nhìn sâu hơn về ảnh hưởng của công nghệ đến nền kinh tế, đồng thời đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế số.

Từ khóa: nền kinh tế số, công nghệ, chuỗi khối, dữ liệu lớn, chính phủ điện tử.

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất