TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030”

21/05/2020 - 102 lượt xem

 

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 “Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030” do ThS. Trịnh Đức Chiều làm chủ nhiệm đề tài, ngày 20/5/2020 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá Đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ của Viện.

TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài.

 

Ảnh 1. Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Đề tài

 

Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tài P.GS. TS Hồ Sỹ Hùng điều hành Hội đồng đã phát biểu và thông qua chương trình buổi làm việc.

 

Ảnh 2. P.GS. TS Hồ Sỹ Hùng Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá nghiệm thu Đề tài

 

Chủ nhiệm ThS. Trịnh Đức Chiều thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt những nội dung chính của đề tài, các thành viên của Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ.

 

Ảnh 3. do ThS. Trịnh Đức Chiều - Chủ nhiệm Đề tài

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài ThS. Trịnh Đức Chiều Trung trình bày, các thành viên của Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

- Đề tài nghiên cứu trong thời điểm xã hội đòi hỏi những bứt phá của nền kinh tế. Đề tài này rộng, đây là khó cho Nhóm nghiên cứu.  

-Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ, các nội dung nghiên cứu, những mục tiêu cụ thể, Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.

 

Ảnh 4. Thành viên Hội đồng đánh giá

 

- Kết quả nghiên cứu và các kiến nghị, giải pháp của Đề tài nghiên cứu có kết quả đáp ứng với mục tiêu nghiên cứu đăng ký có ý nghĩa thực tế và đã được sử dụng làm nguồn tư liệu, dữ liệu đầu vào xây dựng Đề án lớn của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới.

 

Ảnh 5. Thành viên Hội đồng đánh giá

- Đề tài tài cần rà soát thời gian về số liệu, bảng, biểu cho thống nhất; các chỉ tiêu đã nêu cần làm rõ cả định lượng, định tính; thể thức, thuật ngữ cần chỉnh sửa cho thống nhất. Rà soát và chỉnh sửa format báo cáo theo đúng yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Ảnh 6. Thành viên Hội đồng Khoa học

 

  Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

 

Ảnh 7. Thành viên Hội đồng

 

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 9.0 điểm (xếp loại xuất sắc)

Ảnh 8. Thành viên Hội đồng

 

Ảnh 9. Thành viên Hội đồng

 

Ảnh 10.Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

 Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930