Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Xuân Nghiêm

08/03/2021 - 297 lượt xem

 

Đề tài luận án: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công ty lâm nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Tác giả: Đinh Xuân Nghiêm                     Khóa 10         Mã NCS: 62.169

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Đinh Quang Tuấn

            Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Thị Minh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án

2. Luận án 

3. Trang thông tin