Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Hương

26/04/2021 - 247 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG              Khóa: 12         Mã NCS: 62.217

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn khoa học:  Hướng dẫn 1: PGS. TS. Trần Thị Minh Châu

                                               Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án 

2. Trang thông tin 

3. Luận án